Mental health

June 27, 2022

Minds politiska förslag för psykiskt välbefinnande

Mind vill se en proaktiv politik som utgår ifrån människans grundläggande behov och som ger alla – genom hela livet – förutsättningar till psykiskt välbefinnande. Här är Minds förslag inför valet 2022.

Inför valet 2022 har Mind tagit fram politiska förslag för att främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande.

De vill se en proaktiv politik som utgår ifrån människans grundläggande behov och som ger alla – genom hela livet – förutsättningar till psykiskt välbefinnande. De har totalt 20 förslag inom fyra områden:

1. Investera i mänsklig hållbarhet – hälsa är en jämlikhetsfråga

2. Rusta barn och unga för välmående med skolan som hälsofrämjande nav

3. Satsa på en medmänsklig, jämlik och tillgänglig välfärd av hög kvalitet

4. Inför ett systematiskt arbete mot självmord i hela samhället

De understryker även att de viktigaste reformerna inom området psykisk hälsa i hög utsträckning rör styrningsfrågor. Därför efterlyser Mind ett antal principiella förflyttningar:

- Från att plåstra om symtom till att hantera ohälsans bakomliggande orsaker, med ett helhetsgrepp om den fysiska och psykiska hälsan och individens livssituation och livsstil.

- Från reaktiva, ofta kostsamma insatser när skadan redan är skedd till proaktivitet genom främjande och förebyggande insatser och sociala investeringar som minskar mänskligt lidande och välfärdsutgifter långsiktigt.

- Från stuprör till samverkan, med fungerande tvärsektoriell styrning, rutiner och insatser, vilket är helt avgörande för att åstadkomma förändringar när det gäller komplex social problematik.

- Från ad hoc till systematik, genom rutiner och insatser som fångar upp grupper som löper särskilt stor risk att drabbas av utsatthet, psykisk ohälsa och självmordstankar.

- Från kortsiktiga politiska satsningar till långsiktiga förutsättningar att bedriva den forskning och det förändrings- och utvecklingsarbete som krävs för att göra skillnad på riktigt.

Läs gärna förslagen i sin helhet och hjälp oss gärna sprida dem: Minds politiska förslag för psykiskt välbefinnande – Mind

Klas Bergling

Chairman